ECB là gì? Định nghĩa, nhiệm vụ và vai trò của ECB

Phản hồi: 1

ECB là gì? ECB (European Central Bank) là một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân và tài sản riêng. Các quyết định của ECB được đưa ra bởi Hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu, bao gồm Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch và 25 thành viên.

ECB là gì?

ECB (European Central Bank) là viết tắt của ngân hàng Trung ương Châu Âu

ECB là viết tắt của hai từ tiếng Anh: European Central Bank, có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Đây là ngân hàng trung ương của khu vực đồng Euro, bao gồm 19 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. ECB có trụ sở chính tại Frankfurt, Đức.

ECB có nhiệm vụ chính là điều hành chính sách tiền tệ của khu vực đồng Euro, bao gồm việc thiết lập lãi suất cơ bản, mua bán trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác, và cung cấp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. ECB cũng chịu trách nhiệm phát hành đồng Euro và quản lý dự trữ ngoại hối của khu vực đồng Euro.

ECB được thành lập vào năm 1998, cùng với sự ra đời của đồng Euro. ECB là một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân và tài sản riêng. Trong tiếng Việt, ECB còn được gọi là Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Nhiệm vụ của ECB trong nền kinh tế

Nhiệm vụ chính của ECB là điều hành chính sách tiền tệ của khu vực đồng Euro, nhằm đạt được hai mục tiêu chính:

 • Ổn định giá cả: ECB đặt mục tiêu lạm phát trung bình 2% trong dài hạn.
 • Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững: ECB hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua các chính sách tiền tệ của mình, chẳng hạn như lãi suất thấp, mua trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác.

ECB thực hiện các nhiệm vụ của mình thông qua một số công cụ chính, bao gồm:

 • Lãi suất cơ bản: Lãi suất cơ bản là lãi suất mà các ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay. ECB thiết lập lãi suất cơ bản của khu vực đồng Euro.
 • Mua trái phiếu chính phủ: ECB có thể mua trái phiếu chính phủ của các quốc gia thành viên khu vực đồng Euro. Việc mua trái phiếu chính phủ sẽ làm tăng lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, từ đó làm giảm lãi suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Cung cấp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng: ECB cung cấp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng bằng cách mua lại trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác của các ngân hàng thương mại. Việc cung cấp thanh khoản sẽ giúp các ngân hàng thương mại tiếp tục cho vay cho doanh nghiệp và hộ gia đình, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Quyền hạn của ECB trong nền kinh tế

ECB ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của châu Âu

Quyền hạn của ECB trong nền kinh tế được quy định trong Điều lệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ESCB). Theo Điều lệ, ECB có các quyền hạn sau:

 • Quyền hạn về chính sách tiền tệ: ECB có quyền thiết lập lãi suất cơ bản, mua bán trái phiếu chính phủ và các tài sản tài chính khác, và cung cấp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
 • Quyền hạn về phát hành tiền tệ: ECB có quyền phát hành đồng Euro.
 • Quyền hạn về quản lý dự trữ ngoại hối: ECB có quyền quản lý dự trữ ngoại hối của khu vực đồng Euro.
 • Quyền hạn về giám sát ngân hàng: ECB có quyền giám sát các ngân hàng thương mại của khu vực đồng Euro.

Những yếu tố ảnh hưởng lãi suất ECB

Lãi suất ECB là lãi suất cơ bản của khu vực đồng Euro, được thiết lập bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lãi suất ECB có tác động trực tiếp đến lãi suất trong nền kinh tế khu vực đồng Euro, từ đó tác động đến giá cả, tăng trưởng kinh tế và các khía cạnh khác của nền kinh tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất ECB bao gồm:

 1. Lạm phát: ECB đặt mục tiêu lạm phát trung bình 2% trong dài hạn. Khi lạm phát tăng cao hơn mục tiêu, ECB có thể tăng lãi suất để làm giảm lạm phát. Ngược lại, khi lạm phát thấp hơn mục tiêu, ECB có thể giảm lãi suất để thúc đẩy lạm phát.
 2. Tăng trưởng kinh tế: ECB cũng xem xét tăng trưởng kinh tế khi đưa ra quyết định về lãi suất. Khi tăng trưởng kinh tế mạnh, ECB có thể tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát tăng cao. Ngược lại, khi tăng trưởng kinh tế yếu, ECB có thể giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng.
 3. Tình hình kinh tế toàn cầu: Tình hình kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất ECB. Khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh, ECB có thể tăng lãi suất để tránh lạm phát tăng cao. Ngược lại, khi kinh tế toàn cầu suy thoái, ECB có thể giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
 4. Các yếu tố khác: Ngoài các yếu tố trên, lãi suất ECB cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, chẳng hạn như:
 • Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
 • Các biến động thị trường tài chính, chẳng hạn như giá dầu và giá cổ phiếu.
 • Các biến động chính trị và địa chính trị

Các chương trình vay của ECB

ECB còn có một số chương trình vay đặc biệt nhằm hỗ trợ các đối tượng cụ thể trong nền kinh tế, chẳng hạn như:

 • Chương trình tái cấp vốn dài hạn theo mục tiêu (TLTRO): Chương trình này cung cấp các khoản vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại sau đó có thể sử dụng các khoản vay này để cho vay cho doanh nghiệp và hộ gia đình.
 • Chương trình cho vay tái cấu trúc doanh nghiệp (SREP): Chương trình này cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính.
 • Chương trình cho vay thế chấp (PEPP): Chương trình này cung cấp các khoản vay cho các hộ gia đình mua nhà.

ECB là gì? Qua bài viết có thể thấy ECB có vai trò quan trọng trong nền kinh tế khu vực đồng Euro. Các chính sách tiền tệ của ECB có tác động trực tiếp đến lãi suất, giá cả và tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Bạn thấy bài viết này thế nào?