ECB là gì? Định nghĩa, nhiệm vụ và vai trò của ECB

ECB là gì? ECB (European Central Bank) là một tổ chức độc lập, có tư cách pháp nhân và tài sản riêng. Các quyết định…