YOY là gì? Hiểu và vận dụng YOY trong lĩnh vực tài chính

Chợ giá - YOY (Year-Over-Year) là một thuật ngữ trong tài chính dùng để so sánh hai hay nhiều dữ liệu có thể đo lường…