Thanh khoản là gì? Tại sao lại quan trọng trong đầu tư

Tính thanh khoản trong tài chính đề cập đến sự dễ dàng luân chuyển tiền tệ của một tài sản khi chuyển đổi ở giá…