NAV là gì? Cách tính NAV để xác định tài sản trong đầu tư quỹ tương hỗ

Chợ giá - NAV thường được dùng để xem xét giá trị tài sản của một cổ phiếu hay công ty. NAV là gì? Viết…