(Cập nhật) Quy định về mức lương tối thiểu vùng 2024

Mức lương tối thiểu vùng %nam% là bao nhiêu? Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 2 năm một lần, vào ngày 01 tháng…