Đòn bẩy tài chính là gì? Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Chợ giá - Để thúc sự tăng trưởng của công ty, các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính như một cách để tăng…