Đầu tư trái phiếu là gì? Lợi ích và bất lợi của đầu tư trái phiếu

Trái phiếu có thể đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ danh mục đầu tư nào. Trái phiếu mang lại thu nhập, thường…