Core Value của một tổ chức là gì? 10 ví dụ điển hình về Core Value

Chợ giá - Core Value (giá trị cốt lõi) của một công ty là những giá trị mà công ty nắm giữ, tạo thành nền…