Bitcoin ETFS sẽ ảnh hưởng tới các danh mục đầu tư như thế nào trong năm 2024 ?

Vào ngày 11 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt 11 quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin…