Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền cập nhật mới nhất 2024

Phản hồi: 1

CHỢ GIÁ – Giấy ủy quyền nhận tiền là một loại giấy rất cần thiết khi bạn không thể đến nhận tiền trực tiếp được. Sau đây là những mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất.

Xem thêm

 

Giấy ủy quyền nhận tiền là gì?

Giấy ủy quyền là một loại giấy vô cùng quen thuộc khi làm các thủ tục tại các cơ quan nhà nước, tổ chức,… Đây là loại giấy xác nhận một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,… đồng ý giao lại cho người khác có đầy đủ năng lực dân sự, pháp lý thay mình giải quyết một số việc có liên quan đến pháp luật.

Giấy ủy quyền nhận tiền là loại giấy xác nhận cho một người khác thay mặt bản thân nhận tiền. lấy tiền hoặc lĩnh tiền thay người có liên quan đến khoản tiền, tài sản đó.

Một số mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Giấy ủy quyền nhận tiền chung

Những phần cần phải có trong một giấy ủy quyền nhận tiền:

 • Chủ đề: Tiêu đề giấy ủy quyền nhận tiền.
 • Ngày: Thời điểm giấy ủy quyền được ký.
 • Tên người ủy quyền: Tên người sẽ ủy quyền nhận tiền.
 • Tên người nhận: Tên người sẽ nhận tiền theo giấy ủy quyền.
 • Lý do: Lý do tại sao người ủy quyền muốn ủy quyền nhận tiền.
 • Chi tiết số tiền: Số tiền được ủy quyền và mục đích sử dụng.
 • Chữ ký: Người ủy quyền và người nhận phải ký giấy ủy quyền.
 • Bản sao: Tạo bản sao giấy ủy quyền cho mỗi bên.Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền chung
  Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất năm 2023
  Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền chung

Giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc

Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc

Số:……../2014/UQ/…..  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…..tháng……năm………

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Nhận tiền đặt cọc hợp đồng ……………..

-Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):

…………………………………………………………..

– Mã số thuế:…………………………………………….

– Đại diện:……………………………. Chức vụ:………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………….

– Điện thoại:………………………….. Fax:…………………………..

– Tài khoản số:……………………….. tại Ngân hàng:…………………..

Bên được ủy quyền (Bên B):

…………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế:……………………………………………………………………….

– Đại diện:………………………………… Chức vụ:…………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………….

– Điện thoại:……………………………. Fax:………………………………….

– Tài khoản số:………………………… tại Ngân hàng:………………….

Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:


Điều 1. Nội dung ủy quyền

 1. Mục đích ủy quyền: ………………………………………
 2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
 3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.
 4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số………. và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo mẫu của Bên A.

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

 1. Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.
 2. Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số………………………….

Điều 3. Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 4. Hiệu lực ủy quyền

 1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.
 2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc ……….. hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.
 3. Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Viết giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc là một phần rất quan trọng vì nó bằng chứng xác thực về việc đặt cọc và người được phép nhận tiền đặt cọc. Nó cũng giúp cho việc giải quyết tranh chấp nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra về việc đặt cọc hoặc sử dụng tiền đặt cọc.

Viết giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc còn giúp cho người đặt cọc biết rõ việc tiền của họ đang được sử dụng cho mục đích nào và cho người nhận tiền biết rõ việc họ đang đảm nhận trách nhiệm gì. Đây là một quy trình rõ ràng và tránh các tranh chấp trong tương lai.

Giấy ủy quyền nhận tiền BHXH

Tải mẫu giấy ủy quyền nhận tiền BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

 1. Người ủy quyền:

Họ và tên: ………………………., sinh ngày ……. /…… /……….

Mã số BHXH:………………………………….

Loại chế độ được hưởng: …………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………

Số CMND/số căn cước công dân/số hộ chiếu/: …………….. do…………………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú (1): ……………………………………….

 1. Người được ủy quyền:

Họ và tên: …………………………., sinh ngày ……… /…….. /……….

Số CMND/số căn cước công dân /hộ chiếu/:……………… do…………………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú : ……………………………………..

Số điện thoại:……………………………………

III. Nội dung ủy quyền:

……………………………………………………………………..

IV: Thời hạn ủy quyền: ……………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.

Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

……, ngày … tháng … năm ….

Chứng thực chữ ký

của người ủy quyền (4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………, ngày … tháng … năm ….

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

……….., ngày …. tháng …. năm …..

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mục đích của giấy ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội là xác nhận và chứng minh việc cho phép một người được ủy quyền nhận tiền bảo hiểm xã hội từ một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Giấy ủy quyền này có thể giúp người ủ quyền tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần phải đến các văn phòng để nhận tiền, mà có thể giao cho người được ủy quyền để họ làm việc cho họ.

Bài viết của Chợ Giá đã hướng dẫn cho bạn một số mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất năm 2023, mong rằng qua bài viết này bạn sẽ có thêm thông tin hữu ích. 

Bạn thấy bài viết này thế nào?