/

Tài khoản thu phí thường niên trong ngân hàng là gì?

Phí thường niên là khoản phí mà khách hàng phải trả cho ngân hàng để duy trì và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.…