NPV là gì? Công thức tính chỉ số NPV và ví dụ cụ thể nhất

Chợ giá - Giá trị hiện tại ròng xác định giá trị của một khoản đầu tư, một dự án trong hiện tại so với…