/

Tại sao GDP của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, tiền Việt vẫn mất giá?

Mặc dù GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 nhưng tiền Việt (VND) vẫn mất giá khoảng 3,5% trong năm 2023 so…