Kết nối AIA là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng kết nối AIA

Kết nối AIA hiện nay được gọi là MyAIA, là một ứng dụng của bảo hiểm như thọ AIA Việt Nam. Đây là một cổng…