Net worth là gì? Cách tính & Ý nghĩa của giá trị tài sản ròng

Chợ giá - Net Worth (giá trị tài sản ròng) là giá trị tài sản một cá nhân hoặc công ty sở hữu, trừ đi…