/

Từ ngày 01/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN

Chợ giá - Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính và các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ phải báo cáo…