Ngoại tệ Mua Bán

USD

25.124 25.474

EUR

26.857,2 28.329,9

GBP

31.892,6 33.248,4

AUD

16.445,9 17.145

JPY

156,71 165,86

KRW

15,77 19,11
Tài trợ bởi