Ngoại tệ Mua Bán

USD

24.160 24.530

EUR

25.268,4 26.681,7

GBP

29.070,8 30.308,5

AUD

15.278,3 15.928,8

JPY

160,27 169,69

KRW

15,78 19,23
Tài trợ bởi